Z6_PPGAHG8001D080QB15J55UJC51
Z7_PPGAHG8001D080QB15J55UJCL4

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 15.12.2021
Последна актуализация: 06.12.2022

Приложение № 9

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт

Адрес: https://haskovo-riew.egov.bg

Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Министерство на „Електронното управление“ (МЕУ)

Версия и дата: 15.12.2021г.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 1. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 1. Недостъпно съдържание

В таблицата са описани изискванията на стандарта, които не са приложени, приложени са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Текстово представяне на нетекстовата информация  

 

За всяко представено на потребителя нетекстово съдържание да има текстова алтернатива със същото предназначение. 

 • Частично съответствие

Контраст на нетекстови обекти

 

Визуалното представяне на следните обекти е с коефициент на контрастност най-малко 3:1 спрямо цвета (цветовете) в непосредствена близост до елемента.

 • Частично съответствие

Клавиатура

 

Цялата функционалност на съдържанието е използваема с клавиатурен интерфейс без времеви ограничения за отделните натискания на клавиши

 • Частично съответствие. Няма времеви ограничения за отделните натискания на клавиши.

Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано)

 

Аудио представяне на видео съдържанието.

 • Неприложимо.

Надписи (на живо)

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

 • Неприложимо. Няма живо видео излъчване

Звуково описание.

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

 • Неприложимо

Управление на звука

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

 • Неприложимо. Няма аудио което се възпроизвежда като фон или да се стартира автоматично.

Регулируеми времеви интервали

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.

 • Неприложимо. Няма заложени времеви ограничения.

Ред за назначаване на фокуса

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.

 • Неприложимо. Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки.

Жестове с курсор/показалец

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.

 • Неприложимо. Не се използва многоточков курсор.

Активиране посредством движение

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.

 • Неприложимо. Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Предложения за корекция на данни при попълване на формуляри

 • Не е осигурен

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

 • Не е осигурен

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

 • Не е осигурен

Да не се представя текст във вид на изображение

 • Частично осигурен

Спазено е с изключение на някои pdf файлове, които предполагат съдържание в графична форма.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

15.12.2021г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

15.12.2022г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

 

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение и оценка, извършена от трета страна

Обратна информация и данни за контакт

(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

През контактна форма или на имейл delovodstvo[at]riosv-hs.org

 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/riosv-haskovo/contacts/form.of.contact

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Митко Митев,

главен експерт направление „Специализирани регистри“

имейл: mmitev[at]riosv-hs.org

тел: +359 38 60 16 20

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г. от ЗЕУ и  съобразно утвърдени вътрешни правила в РИОСВ – Хасково е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

 

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на официалната интернет страница на РИОСВ - Хасково, се подават в Център за административно обслужване, Дирекция АФПД, Хасково, ул. Добруджа, №14 ет. 2, или по някой от следните начини: чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път на адрес delovodstvo [at] riosv-hs.org ; чрез системата за сигурно електронно връчване. Сигналите се разглеждат в срок до един месец от постъпването, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Предоставянето на отговори по сигнали се извършва от служител от ЦАО, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

В случай, че РИОСВ - Хасково

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до Министерство на „Електронното управление“ (МЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на „Електронното управление“ (МЕУ):

Жалбите могат да се подават по следните начини:

 • на електронен адрес: Mail [at] egov.government.bg , с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
 • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
 • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково се ангажира да увеличи цифровата достъпност до своята интернет страница за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики. Ако срещате затруднения, докато работите с официалната ни страница или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема - това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

15.12.2021г

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

06.12.2022г

Препратка към доклад за оценка

https://wave.webaim.org/report#/https://haskovo-riew.egov.bg