Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T64
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T67
Законодателство

Води

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 26.10.2021

Контролната дейност на направление “Опазване на водите” включва контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречието на р. Марица в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково

ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ

Проверките за контрол по опазване и използване на водите и водните обекти включват:

 • Провеждане на емисионен контрол на обекти, заустващи в повърхностни водни обекти и канализационни мрежи, в съответствие с издадени Разрешителни по чл. 46 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г.), Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ, бр. 98/2000г.), Заповед № РД 821/30.10.2012 г. за осъществяване на контролна дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и на комплексни разрешителни, издадени по ЗООС, включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите;
 • Изпълнение на условия в издадените разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води и контрол на основните емитери, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни водоприемници;
 • Изпълнение на условия в издадените Комплексни разрешителни;
 • Състояние и правилна експлоатация на пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води;
 • Канализационни системи;
 • Контрол при аварийни ситуации и залпови изпускания във водни обекти;
 • Проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти.

Провеждане на процедури за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води:

 •  Изготвяне на становища до БД по проекти на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти.

Изготвяне на становища за:

 • Отпускане на средства от ПУДООС и други фондове за водоснабдяване и изграждане на пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
 • Изготвяне на становища за екологично състояние на обекти за следприватизационен контрол

Участие в държавни приемателни комисии, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

 • Емисионен контрол на емитерите, изпускащи отпадъчни води;
 • Контрол по спазване разрешителния режим при ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води;
 • Контрол по работата на производствата, технологичните инсталации и пречиствателни съоръжения;
 • Контрол върху операторите, експлоатиращи и ползващи канализационни системи;
 • Контрол на средствата, отпускани с решение на УС на ПУДООС и от Държавния бюджет на РБ

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

 • Проверка по изпълнението на дадени предписания;
 • Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС;
 • Проверки по условия, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
 • Изготвяне на доклади и отчети за обекти, подлежащи на задължителен контрол.
Приоритетни вещества
Дата на публикуване: 07.02.2023