Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Административни услуги Електронни административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Банкови сметки на РИОСВ Често задавани въпроси Достъп до информация

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2022

Работно време на центъра за административно обслужване:
от 08.30 до 17.30 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)