Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23M4
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23U5
Законодателство

Шум

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 27.10.2021

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението, присъстващ като нежелан или вреден външен звук, причинен от човешката дейност, в т.ч. излъчван от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността и от локални източници. Показателите за шум в околната среда са физични величини, при чието определяне са отчетени степента и границите на дискомфорт на гражданите, изложени на шум. След замърсяването на въздуха, факторът шум е от основно значение за здравето на хората.

В компетенциите на РИОСВ – Хасково  е да извършва мониторинг на промишления шум. Основната цел на мониторинга на шума от промишлени източници е да предоставя информация за състоянието на акустичната среда на населените места, вследствие дейността на промишлените предприятия - източници на шумово излъчване. Съгласно нормативните изисквания за всички промишлени източници на шум е заложено извършването както на контролни, така и на собствени периодични измервания. При наличие на превишаване на граничните стойности заложени в Приложение №2 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г. Към ЗЗШОС), РИОСВ – Хасково издава задължителни предписания и извършва контрол по тяхното изпълнение.

Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и чрез издаване на комплексни разрешителни за инсталациите и съоръженията за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал.1 от ЗООС. Във всички издавани комплексни разрешителни е включено и условие “Шум”. В условията на комплексното разрешително са заложени мерките за намаляване и за предотвратяване на шума в околната среда, предизвикан от дейността на промишлените предприятия.

Контролът на промишлените предприятия, извън Приложение № 4 към чл. 117 от ЗООС се осъществява по годишен график за провеждане на контролни измервания, съставен по предложение на РИОСВ, съгласуван с РЛ към ИАОС и утвърден от Министъра на околната среда и водите.