Z6_PPGAHG8001KE3062LBDO9JEHE0
Z7_PPGAHG8001KE3062LBDO9JEHT3

Защита на лицата подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Дата на публикуване: 07.07.2023
Последна актуализация: 07.07.2023

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В Регионална инспекция по околната среда и водите град Хасково (РИОСВ) - Хасково

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в РИОСВ - Хасково е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

Каналът за вътрешно подаване на сигнала се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН от категориите лица съгласно чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице посочено в сигнала е гарантирана.

Сигнали могат да бъдат подавани чрез „Канал за вътрешно подаване на сигнали“ по следните начини:

  • Писмено по пощата, на адреса на РИОСВ - Хасково: п.к. 6300, град Хасково, ул. Добруджа №14;
  • Писмено чрез електронна поща на адрес: signal-riosv-hs@riosv-hs.org ;
  • Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал;
  • Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице.

 

При подаване на писмен сигнал същият трябва да съдържа най-малко следните данни:

  • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  • дата на подаване на сигнала;
  • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писмените сигнали могат да бъдат подавани, чрез попълване на утвърдения от КЗЛД за целта формуляр за регистриране на сигнал или в свободна форма.

При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр (достъпен на интернет страницата на КЗЛД), сигнализиращите лица попълват само Част I – V, включително.

Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7 – дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Всяко сигнализиращо лице в 7 дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител/служители на РИОСВ, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача.

 Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg