Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q74
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3106

ГМО

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Законът за генетично модифицирани организми забранява освобождаването на ГМО в околната среда и тяхното отглеждане в България.
С последните изменения и допълнения в Закона за генетично модифицирани организми (обн. ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.) в България се въвежда тотална забрана за всякакво освобождаване в околната среда и отглеждане на ГМО, включително на ГМО разрешени за пускане на пазара на ЕС с цел отглеждане.


Досега съществуващата забрана по чл. 80 за освобождаване на ГМО в околната среда (за полеви опити) беше допълнена и със забрана за отглеждане на ГМО за каквито и да било други цели.
Чл. 80. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 25 от 2010 г.) Забранява се отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО, включително по реда на раздел II и раздел III от глава четвърта на този закон в следните територии:

  • в границите на защитените територии по Закона за защитените територии и в границите на защитените зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
  • на отстояние по-малко от 30 км от границите на териториите по т. 1;
  • на отстояние по-малко от 10 км от стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството;
  • на отстояние по-малко от 7 км от площи с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция;
  • на отстояния по-малки от тези, посочени в приложение № 2, по отношение на площи с традиционен начин на производство.

Картата на защитените зони и 30 километровия буфер около тях показва, че забраната на практика покрива цялата територия на Република България.


Санкцията за неспазването на забраната по чл. 80 е от 500 000 лв. до 1 000 000 лв.


  Карта на защитените зони ГМО

  Карта на защитените зони и 30 километровия буфер около тях