Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
ОВОС Екологична оценка

Превантивна дейност

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 03.12.2021

Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ - превантивен инструмент за идентифициране и оценяване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.;

Екологична оценка /ЕО/- превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне;