Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2TT0
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2TJ4

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 25.01.2022

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Публичен регистър на лицата извършващи дейности като търговец и/или брокер

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборурдване

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички

Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Публичен регистър на лицата, при чиито производствен процес дадено вещество или предмет се определя като страничен продукт

Публичен регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, от ЗУО и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО