Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Законодателство Образци на заявления Съобщения за отговор на уведомления за изготвяне на план/програма Оповестяване на искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Съобщения за консултации по ЕО Становища по ЕО Решения за прекратяване на процедури по ЕО Съобщения Публичен регистър

Екологична оценка

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 03.12.2021

Екологична оценка /ЕО/- превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне;