Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6
Писма по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл.18 Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл.20 Консултации с обществеността на основание чл.25, ал.1 от Наредбата за ОС Решения по оценка съвместимостта по чл.28 от Наредбата за ОС Решения за прекратяване

Натура 2000

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2022

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

В териториалния обхват на инспекцията попадат цели или части от общо 26 защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000.

В област Хасково попадат 14 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, от които 7 са  приети от МС, а 7 са обявени със заповеди на министъра на ОСВ и 12 защитени зони за опазване на дивите птици обявени със заповеди от министъра на ОСВ.  

В област Кърджали попадат 2 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 5 защитени зони за опазване на дивите птици обявени със заповеди на министъра на ОСВ.

Защитени зони за опазване на дивите птици:

1.BG0002012 „Крумовица“, обявена със Заповед № РД-765/28.10.2008г.

2.BG0002013 „Студен кладенец“, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г.

3.BG0002014 „Маджарово“, обявена със Заповед № РД-787/25.10.2008г.

4.BG0002019 „Бяла река“, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г.

5.BG0002020 „Радинчево“, обявена със Заповед № РД-765/29.10.2008г.

6.BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г.

7.BG0002071 „Мост Арда“, обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008г.

8.BG0002073 „Добростан“, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г.

9.BG0002081 „Марица-Първомай“, обявена със Заповед № РД-909/11.12.2008г.

10.BG0002092 „Харманлийска река“, обявена със Заповед № РД-843/17.11.2008г.

11.BG0002103 „Злато поле“, обявена със Заповед № РД-771/28.10.2008г.

12.BG0002106 „Язовир Ивайловград“, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г.


Защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна:

1.BG0000212 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-313/31.03.2021г.

2.BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“, обявена със Заповед № РД-311/31.03.2021г.

3.BG0000287 „Меричлерска река“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

4.BG000425 „Река Съзлийка“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

5.BG0000434 „Банска река“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

6.BG0000435 „Река Каялийка“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

7.BG0002071 „Река Мартинка“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

8.BG0000578 „Река Марица“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

9.BG0001031 „Родопи Средни“, обявена със Заповед № РД-311/31.03.2021г.

10.BG0001032 „Родопи Източни“, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021г.

11.BG0001034 „Остър камък“, обявена със Заповед № РД-305/31.03.2021г.

12.BG0000195 „Река Тунджа 2“, обявена със Заповед № РД-360/31.03.2021г.

13.BG0002103 „Дервентски възвишения 1“, обявена със Заповед № РД-345/31.03.2021г.

14.BG0000440 „Река Соколица“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.