Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2397
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23P6
Законодателство СЕВЕЗО

Опасни химични вещества

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 19.05.2023

Направление "Опасни химични вещества и управление на риска" извършва:

 

Контролна дейност:

  • по спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда:

- извършване на съвместни проверки на операторите на предприятия, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС, от комисии по чл.157а от ЗООС, съставени от оправомощени представители на РИОСВ, РДПБЗН, ДИТ и на съответните общини, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, въз основа на утвърден годишен план за контролната дейност;
- Участие в комисии за контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни по реда на чл. 117 от ЗООС;

  • по спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси:

Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:

  • Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
  • Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
  • Регламент №648/2004 относно детергентите;
  • Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC);
  • Регламент № 2017/852 относно живака;
  • Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ);
  • Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзор на пазара и съответствието на продуктите;
  • Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА

ГЛАВА 7, РАЗДЕЛ I  НА ЗООС, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РИОСВ – Хасково
 

Оператори

Риск по отношение въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Честота на проверките

Област Хасково

1.

„Неохим“ АД гр. Димитровград

Висок риск

Веднъж годишно

Област Кърджали

1.

„Горубсо-Кърджали“ АД

гр. Кърджали

Висок риск

Веднъж годишно

2.

„Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали, с оператор „Хармони 2012“ ЕООД, гр. София

-

Веднъж годишно

 

Извършен планов контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Горубсо-Кърджали“ АД, гр. Кърджали, съгласно чл.157б във връзка с чл.157а, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Дата на извършване на проверката: 14.04.2022 г.

На 14.04.2022 г. комисия, назначена със Заповед № РД-123/31.01.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, извърши проверка по чл.157а, ал.2 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал „Горубсо-Кърджали“ АД, гр. Кърджали Извършената проверка е съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите годишен план за 2022 г. за контролната дейност на комисията по чл.157а, ал.4 от ЗООС за спазване изискванията на законодателството по предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (глава седма, раздел І на ЗООС).

Информация за извършената проверка и плана за контролната дейност на комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС може да се получи по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

 

Извършен планов контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали с оператор „Хармони 2012“ ЕООД гр. София, съгласно чл.157б във връзка с чл.157а, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Дата на извършване на проверката: 24.10.2022 г.

На 24.10.2022 г. комисия, назначена със Заповед № РД-123/31.01.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, извърши проверка по чл.157а, ал.2 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали с оператор „Хармони 2012“ ЕООД гр. София. Извършената проверка е съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите годишен план за 2022 г. за контролната дейност на комисията по чл.157а, ал.4 от ЗООС за спазване изискванията на законодателството по предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (глава седма, раздел І на ЗООС).

Информация за извършената проверка и плана за контролната дейност на комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС може да се получи по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Извършен планов контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Неохим“ АД гр. Димитровград, съгласно чл.157б във връзка с чл.157а, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Дата на извършване на проверката: 14.10.2022 г.

На 14.10.2022 г. комисия, назначена със Заповед № РД-123/31.01.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, извърши проверка по чл.157а, ал.2 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал „Неохим“ АД гр. Димитровград. Извършената проверка е съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите годишен план за 2022 г. за контролната дейност на комисията по чл.157а, ал.4 от ЗООС за спазване изискванията на законодателството по предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (глава седма, раздел І на ЗООС).

Информация за извършената проверка и плана за контролната дейност на комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС може да се получи по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).