Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Законодателство Образци на заявления и уведомления Натура 2000 Биологично разнообразие Защитени територии Вековни дървета ГМО

Природа

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.12.2021

Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”

 • Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол в защитени територии, защитени зони, билкозаготвителни пунктове, зоомагазини , зоопаркове и спасителни центрове;
 • Опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания;
 • Опазване на защитени вековни дървета;
 • Издаване на становища по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на гл.ІІІ от Наредбата за ОС;
 • Издаване на решения по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони реда на гл.ІІ от Наредбата за ОС;
 • Издаване на писма, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, с и без съгласуване по чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ и §7 от ПЗР на ЗЗТ;
 • Извършване на регистрации на екземпляри от видове по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
 • Извършване на регистрации на диви животни по реда на Закона за защита на животните;
 • Регистриране на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки;
 • Участие в комисии за разпределяне на количества билки под специален режим на ползване през 2014г.;
 • Участие в съвети по лова към ДГС/ДЛС и участия в лесоустройствени съвещания.