Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86
Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Анкетна карта за удовлетвореността на потребителите

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.10.2022

Процедури по ОВОС и ЕО

Биологично разнообразие, защитени територии и зони

Управление на отпадъците и опазване на почвите

Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването