Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BG7
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2B85

Публичен регистър

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 03.12.2021

Информационна система на публичния регистър по комплексни разрешителни (КР).

В съответствие с изискванията на европейската и националната нормативна уредба по комплексни разрешителни е разработена информационна система за поддържане на регистър за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни.

Системата осигурява публичен достъп до информацията за издадените комплексни разрешителни и решенията по процедурите, до техническите оценки с информация за поставените условия на разрешителното, както и информация за мерките, предприети от операторите при окончателно прекратяване на дейностите за които е необходимо комплексно разрешително.