Z6_PPGAHG800PC640688I6DTP3026
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP30I1

Структура

Дата на публикуване: 19.07.2022
Последна актуализация: 09.08.2023

СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО

 • Директор на РИОСВ - гр. Хасково
   
 • Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
   
 • Дирекция „Контролна и превантивна дейност”
   
  • Отдел „Контрол на околната среда“
   • Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

   • Направление "Опазване на водите"

   • Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"

   • Направление"Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти"

   • Направление " Управление на отпадъците и опазване на почвите "

  • Отдел „Превантивна дейност, биологично разнообразие, защитени територии и зони“
   • Направление  "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"

   • Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"

   • Направление  "Специализирани регистри"