Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
Годишен план за контролната дейност Месечни отчети за контролната дейност Атмосферен въздух Води Отпадъци Шум Опасни химични вещества Почви Комплексни разрешителни Екологична отговорност

Контролна дейност

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2022

РИОСВ- Хасково осъществява контрол и мониторинг на околната среда на територията на Хасковска и Кърджалийска области, с изключение на общ. Ардино, обл. Кърджали. Общата площ, контролирана от РИОСВ-Хасково е 8361 км².

Общата площ на територията на област Хасково, контролирана от РИОСВ-Хасково е 5538 км². В географско отношение контролираната територия е твърде разнообразна като релеф, включващ части от Горнотракийската низина, Източни Родопи и Сакар планина и долните течения на р. Марица, р. Арда и р. Тунджа.
Контролираната част от област Хасково е разположена в централната част на Южна България. Тя включва 261 населени места, организирани в 11 общини - Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово. Населението на територията е 231 276 души. Северната и централната й част е заета от Горнотракийската низина и се характеризира с обширни приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват интензивното използване на селскостопанските площи. Водните ресурси на територията се формират главно от оттока на р. Марица и нейните притоци р. Харманлийска, р. Банска и др. На юг обширна част от областта е заета от ниските разклонения на Източните Родопи и западните склонове на Сакар планина. Източните Родопи са една уникална територия, отличаваща се с богат растителен и животински свят. Силното средиземноморско влияние, геоложкото минало на планината и особеностите на местния бит и култура са спомогнали за формирането и съхраняването на разнообразни хабитати, а това е довело до изключително високо биологично разнообразие. В района има 56 защитени територии, от които един поддържан резерват, 24 защитени местности и 31 природни забележителности. В същия териториален обхват се включват цели или части от 26 защитени зони (ЗЗ) по НАТУРА 2000, от които 14 защитени зони за опазване на природни местообитания и 12 защитени зони за опазване  на дивите птици. В близост до тях няма големи промишлени обекти.
Големи пространства от тези планински области са покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. В областта са разкрити и се експлоатират находища на полиметални златосъдържащи руди, на нерудни полезни изкопаеми – варовик, мрамор и глина. Добивът на оловно-цинкови руди е ликвидиран, но в някои райони все още оказва негативно въздействие върху околната среда. Природните и географски дадености на областта са обусловили развитието на производството на азотни торове, машиностроенето, хранително-вкусовата и други промишлености, дърводобивът и дървообработващата промишленост, шивашката и трикотажна промишленост. Хранителновкусовата промишленост е представена от хлебопроизводство, сладкарство, месодобивни и месопреработвателни предприятия, пивопроизводство, млекопреработване, тютюнева и консервна промишленост. В последните години развитие получиха винопроизводството, на животновъдството (най-вече на крави и патици) и др. През 2017 г. започна производствена дейност за асемблиране на кабелни инсталации за автомобилната индустрия, през 2018 г. бе завършен завод за фарове, стартира предприятие за дантели и др. Най-голям индустриален център е гр.Димитровград, където са съсредоточени обекти на енергетиката, химическата и добивната промишленост.

В контролираната част от област Кърджали живеят 139 928 души. Тя обхваща 418 населени места в 6 общини – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково. Контролираният район заема по-голямата част от Източните Родопи. Релефът е предимно планински и полупланински. Теренът на областта се прорязва от горното и средното течение на р. Арда, заедно с нейните притоци р. Върбица, р. Крумовица и р. Перперек. По долините на тези реки са най-плодородните земи и най-големите селища. На р. Арда са изградени три от най-големите язовири в страната - яз. ,,Кърджали“, яз. ,,Студен кладенец“ и яз. ,,Ивайловград“. Районът се характеризира с богатото разнообразие на растителния и животински свят. Срещат се редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на България, ендемити и реликти и изобилие от ценни лечебни растения. Обявени са 37 защитени територии, в т.ч. резерват ,,Вълчи дол”, 3 поддържани резервата, 14 защитени местности и 19 природни забележителности. В същия териториален обхват се включват цели или части от 12 защитени зони /ЗЗ/ по НАТУРА-2000, от които 7 защитени зони за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и 5 защитени зони за опазване на дивите птици. В област Кърджали има обявени 16 бр. вековни и забележителни дървета. Върху тях не се оказва натиск от близко разположени големи промишлени обекти.
Икономиката на областта се определя от добива и преработката на минерални суровини, на полиметални руди (производство на благородни метали), металообработването, машиностроенето, текстилната промишленост, дървопреработването, мебелната индустрия, хранително-вкусовите предприятия и животновъдството. Прекратени са добивът и преработката на оловно-цинкови руди, но се разраства производството на пластмасови и каучукови елементи за автомобилната промишленост в Кърджали и Крумовград, както и на съпътстващи производства. През 2019г стартира и експлоатацията на Обогатителна фабрика за преработка на златосъдържащи руди от участък "Ада тепе", общ. Крумовград. В Кърджали работи нов месокомбинат, в ход е реализирането на проект за изграждането на нов цинков завод на площадката на ОЦК.