Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021

Ръководството на РИОСВ-Хасково заявява воля за противодействие на всички прояви на корупция, злоупотреби и друго неетично поведение на своите служители.

Ангажираме се с проверка на всеки сигнал за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнение за корупция от страна на наш служител и с информиране за предприетите действия и резултати. При доказана корупция или злоупотреба с власт, ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица. Всяка проверка ще бъде извършена прецизно и обективно, с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция.

Политиката ни е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. Изпращането на  доказателства за открити нарушения ще повиши възможността за по-ефективни действия при проверката на подадените сигнали.

Важно!

Напомняме, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако не са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи и/или снимков материал), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

РИОСВ-Хасково гарантира пълна анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

Необходима информация при подаване на сигнал
  • Име и фамилия на подателя
  • Адрес за кореспонденция, телефон за връзка или лична електронна поща
  • Данни за институциите, които вече са информирани
Канали за подаване на сигнал в РИОСВ - Хасково
  • Електронна поща: director@riosv-hs.org
  • Телефон: 038/ 601610
  • Деловодство на РИОСВ-Хасково, на адрес: Хасково, ул. „Добруджа” № 14, ет. 5
  • Кутия за подаване на сигнали, на адреса на РИОСВ - Хасково, на адрес: Хасково, ул. „Добруджа” № 14, етаж партер
  • На електронен адрес в МОСВ: inspectorat@moew.government.bg
  • НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на електронен адрес: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12

 РИОСВ - Хасково извършва контролната си дейност /комплексни или съвместни проверки/ на база въвеждането на ротационен принцип, както следва:
- Планираната проверка на обект, задължително се извършва най-малко от двама експерти;
- Експертите, изготвили разрешителни и/или регистрационни документи за даден обект, не могат да участват в проверките на същия обект;
- Проверките по изпълнение на условията, поставени в Решения по ОВОС, Становища по ЕО, Решения по ОС или Решения по преценка за извършване на ОВОС, ЕО и ОС, задължително участват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);
- При системни сигнали за един и същ обект, проверките на отделните сигнали се извършват от различни експерти;
- Не се допуска планираните проверки на даден обект, да се извършват от едни и същи експерти, в рамките на повече от две години.
- При подадени жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, проверките се извършват съвместно с експерти от БД;
- Когато сигналът или жалбата е от компетентността и на други институции, съвместните проверки се извършват с тяхно участие (напр. Общини, ОБДХ, РЗИ, МВР и други).