Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2D13
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2DH2

Харта на клиента

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 05.12.2022

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Хасково поддържа постоянен открит диалог с потребителите, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложения за подобряването му.
 

Чрез Хартата ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

> Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

ЦАО се намира на партера в сградата на РИОСВ-Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа" № 14;

Осигурен е достъп на хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването до ЦАО;

Подходящи места за попълване на заявления и изчакване на реда;

Удобно работно време - от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:30 часа без прекъсване;

> Добра информираност, бърза и лесна комуникация Нашите служители:

ще Ви се представят и ще Ви обслужат любезно, с уважение и търпение, с лично и равнопоставено отношение към всички потребители на административни услуги в РИОСВ - Хасково, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения и др.;

ще Ви изслушат и ще Ви отговорят в законоустановените срокове и съгласно нашите стандарти за обслужване като използвате всеки един канал за достъп до информация -телефон, факс, електронна поща, форма за въпроси на нашия сайт на адрес https://haskovo-riew.egov.bg, лицензирани пощенски оператори, анкети, предложения, жалби;

ще Ви обслужат при спазване на конфиденциалност, независимо от Вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения. Информация за услугите ни ще намерите:

секция „Административно обслужване" на Интернет страницата https://haskovo-riew.egov.bg; на информационното табло до ЦАО;

на хартиен носител в ЦАО, в т.ч. образци и информация за услугите.

Съдействие на място в ЦАО ще получите от служителите в ЦАО и/или експертите, които:

ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването;

ще Ви дадат точни разяснения и консултации преди и в самия процес на предоставяне на услуги; ще Ви окажат помощ при попълване на необходимите документи.

>    Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Вашите запитвания от общ характер

  • за устни запитвания на място или по телефона - веднага, или не по късно от 10 минути;
  • за устни запитвания, за които е необходима от консултация с експерт: в рамките до 20 минути;

за писмени запитвания — до 3 работни дни. Бързо обслужване в рамките до 20 минути:

ще приемем Вашите документи;

ще Ви предоставим готовите документи.

Ще ви обслужим само на едно гише - в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

да посещавате повече от едно гише;

да посещавате два пъти едно и също гише.

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО - стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

  • обърнете се към служителите ни в ЦАО;
  • поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерт по казуса;
  • при необходимост се обърнете към директора на дирекция „Административни, финансови и правни дейности".

>  Пишете ни

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор Може да ги подадете:

- по пощата и/или лицензирани пощенски оператори на адрес: гр. Хасково, ул. „ Добруджа" № 14;

  • чрез пощенската кутия за мнения, предложения и сигнали, специално поставена във фоайето на сградата;
  • чрез попълване на анкетната форма, поставена на пощенската кутия за мнения, предложения и сигнали във фоайето на сградата и публикувана на Интернет страницата на РИОСВ-Хасково

На всички подадени жалби и оплаквания РИОСВ - Хасково се произнася в законово регламентираните срокове.

На анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не може да се отговори. > Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате.

Телефони за връзка:

Зелен телефон/ЦАО - 038/601634,

Директор на РИОСВ - 038/664608

>  Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване" на интернет страницата на РИОСВ - Хасково (https://haskovo-riew.egov.bg) ще намерите публикуван Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка;

резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;

предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

Ръководството на РИОСВ - Хасково е ангажирано с подобряване качеството на административното обслужване и гарантиране прилагането на стандартите за обслужване.

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Настоящата Харта на клиента е утвърдена със Заповед № 101/22.11.2022 г. на директора на РИОСВ - Хасково.

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
Дата на публикуване: 22.11.2022