Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00

Достъп за информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 13.05.2022

Актуална информация ЗДОИ

Достъпът до информация се разглежда като:

  • Правото на обществеността да търси информация и задължението на държавните органи да предоставят информация в отговор на конкретна молба (пасивен достъп до информация);
  • Правото на обществеността да получава информация и задължението на органите да събират и разпространяват информация, представляваща интерес за обществеността, без необходимост от конкретна молба (активен достъп до информация);

Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация от околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхурска конвенция).

Република България подписа конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, на 25 юни 1998г., по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа". На 2 октомври 2003г., конвенцията е ратифицирана от Народното събрание.

Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

В Република България от 2002г. е в сила и Закон за достъп до обществената информация /ЗДОИ/.

"Информация за околната среда" ( по смисъла на Орхуската конвенция) означава всяка информация в писмена, визуална, звукова, електронна или друга материална форма.

Информация за околната среда е:

  • налична първична информация - това е информация, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересуваното лице;
  • налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересуваното лице;
  • нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализирана по искане на заинтересуваното лице;

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до информация:

За получаване на достъп до обществена информация се подава заявление.

Формуляр на заявление за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.  

Същите се приемат във фронт-офиса на РИОСВ-Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. "Добруджа" №14, партер в работно време: 08.30-12.00  и 13.00-17.30 часа или на e-mail: director@riosv-hs.org

Срокът за отговор на постъпилите заявления е до 14 дни от датата на регистрация. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

ЗАЯВЛЕНИЕ За достъп до информация
Дата на публикуване: 04.04.2022