Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Регистър на декларациите по ЗПКОНП

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 13.09.2023
Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на РИОСВ - гр. Хасково
  Име, Презиме, Фамилия Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 4
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
1 Гергана Кирилова Иванова старши специалист     АП-66/10.02.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
2 Нина Тинкова Николаева главен експерт     АП-146/21.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
3 Емилия Станчева Попова главен експерт     АП-150/24.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
4 Бистра Желева Пенева главен експерт     АП-151/24.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
5 Мариела Николаева Ставрева старши специалист     АП-153/24.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
6 Галя Христова Митева главен специалист     АП-152/24.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
7 Митко Атанасов Митев главен експерт     АП-154/24.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
8 Ренета Петрова Стамова главен счетоводител     АП-156/25.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
9 Диана Валентинова Кавакова старши специалист     АП-157/25.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
10 Ирена Димчева Станчева-Полихронова главен експерт     АП-160/27.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
11 Любимка Георгиева Настева главен експерт     АП-161/28.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
12 Дечко Пасков Хаджипасев главен експерт     АП-164/28.04.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
13 Небахат Фарис Кадир главен експерт     АП-166/02.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
14 Стоян Петков Литов главен експерт     АП-168/02.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
15 Тюркян Акиф Исмаил главен експерт     АП-169/02.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
16 Мария Недялкова Панева младши експерт     АП-170/02.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
17 Асен Борисов Чепанов главен експерт     АП-171/02.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
18 Севинч Бейсим Ахмед главен експерт     АП-172/02.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
19 Татяна Тодорова Димитрова старши експерт     АП-173/03.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
20 Димитър Латунов Консулов старши експерт     АП-176/04.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
21 Дора Симеонова Ангелова началник отдел     АП-177/04.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
22 Цветанка Михайлова Матева главен експерт     АП-179/05.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
23 Стела Илчева Крумова главен експерт     АП-181/09.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
24 Дорина Любенова Чалъкова старши експерт     АП-182/10.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
25 Николай Тенев Ненов началник отдел     АП-183/10.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
26 Диана Стоянова Петрова началник отдел     АП-184/10.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
27 Анка Тодорова Иванова главен експерт     АП-190/11.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
28 Антония Добчева Делева старши експерт     АП-191/11.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
29 Иван Георгиев Стоев главен специалист     АП-193/12.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
30 Владимир Симеонов Трифонов главен експерт     АП-194/12.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
31 Диляна Желязкова Димова директор на дирекция     АП-196/12.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
32 Мариана Димитрова Колева директор на дирекция     АП-198/15.05.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
33 Надежда Тодорова Колева младши експерт АП-296/17.07.2023   АП-304/21.07.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
  АП-304-1/21.07.2023 г. Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)  
34 Петя Георгиева Дичева младши експерт АП-316/01.08.2023   АП-332/16.08.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
  АП-332-1/16.08.2023 г. Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)  
35 Веселин Гогов Михов главен експерт АП-330/10.08.2023   АП-361/12.09.2023 г. Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)  
  АП-361-1/12.09.2023 г. Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)  
Декларации В. Михов
Дата на публикуване: 13.09.2023