Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19N0

14.05.2024г Среща по програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция"

Дата на публикуване: 29.04.2024
Последна актуализация: 29.04.2024

Във връзка с подготовка за изпълнение на програмата, на 14.05.2024 г. от 11 часа в Посетителската зала на РИОСВ-Хасково ще бъде проведена среща със заинтересованите страни по програмата — представители на съответните областни управители, общини, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита и представители на населението от засегнатите територии.