Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

С посещение на защитена местност „Злато поле“ РИОСВ- Хасково ще отбележи Световния ден на влажните зони

Дата на публикуване: 31.01.2024
Последна актуализация: 31.01.2024

 

С посещение на защитена местност „Злато поле“ РИОСВ-Хасково ще отбележи Световния ден на влажните зони

С посещение на защитена местност „Злато поле“ РИОСВ-Хасково отбелязва Световния ден на влажните зони втори февруари. В наблюдение на водолюбиви видове птици и открит урок за необходимостта от опазване на влажните зони участие ще вземат ученици от СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали. Служители от регионалната екоинсепекция заедно с порастващите ще се включат в почистване на защитената територия. Датата  ще бъде отбелязана с още няколко инициативи в училищата от региона с цел запознаване на учениците с важността на влажните зони за екологичното равновесие.

Защитена местност „Злато поле“ е единствената влажна зона на територията на РИОСВ – Хасково, разположена на левия бряг на река Марица, в непосредствена близост до с. Злато поле, община Димитровград. Защитената територия включва водоеми в старото корито на река Марица, прилежащи площи с храсти и дървета, тревни съобщества и земеделски земи.

Във влажната зона се среща ендемичното растение - българско подрумиче  и още два вида растения опазването на които е от голямо значение за региона – такова е находището на водна лилия, което е сред малкото, срещащи се във вътрешността на страната. Защитена местност „Злато поле“ е от световно значение за опазването на малкия корморан, като зимните струпвания на вида достигат до 2000 индивида. Наличието на новосформираща се смесена чаплова колония на сива чапламалката бяла чаплагривеста чапланощната чапла определя нейната важност в национален мащаб. Малкият воден бик и малкият гмурец имат стабилна гнездова популация във влажната зона, периодично гнездене е установено на световно застрашения вид белоока потапница. Популацията на сирийската чесновница в региона е една от най-стабилните в страната, като видът използва водоемите в защитената местност за размножаване.

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световния ден на влажните зони. Рамсарската конвенция е подписана на 2 февруари 1971 г. с цел опазването на зоните. Организират се семинари, полеви проучвания, работни срещи, за да се повиши информираността на човечеството за значението им.

Влажните зони изпълняват няколко много важни функции. Освен, че приютяват милиони живи същества, влажните зони поддържат баланса в екосистемите. Поради физическите си характеристики те предотвратяват наводненията и поддържат безопасни и естествени нива на водата. В същото време захранват подземните запаси от вода. Богатите екосистеми на влажните зони осигуряват изобилие от храна за всяко жива същество в хранителната верига. Неслучайно почти половината от всички живи същества живеят във влажните зони.

Снимка: В.Трифонов