Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

32 години „НАТУРА 2000“- Хасково и Кърджали попадат в Защитена зона Родопи - Средни

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

 

32  години „НАТУРА 2000“- Хасково и Кърджали попадат в Защитена зона Родопи - Средни 

Площта на зоната е 155107.69 хектара.

Местоположението обхваща следните области:

1. Област: Хасково, Община: Димитровград, Населено място: с. Бодрово, с. Горски извор, с. Светлина
2. Област: Хасково, Община: Минерални бани, Населено място: с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Брястово, с. Караманци, с. Колец, с. Сираково, с. Спахиево, с. Сусам, с. Сърница, с. Татарево
3. Област: Хасково, Община: Хасково, Населено място: гр. Хасково, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Николово

4. Област: Кърджали, Община: Ардино, Населено място: с. Аврамово, с. Ахрянско, с. Башево, с. Боровица, с. Бял извор, с. Горно Прахово, с. Дойранци, с. Дядовци, с. Китница, с. Кроячево, с. Латинка, с. Любино, с. Песнопой, с. Рибарци, с. Русалско, с. Сполука, с. Стар читак, с. Стояново, с. Търносливка
5. Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: с. Върбенци, с. Голяма бара, с. Илиница, с. Ненково, с. Пъдарци, с. Ходжовци, с. Чеганци
6. Област: Кърджали, Община: Черноочене, Населено място: с. Бакалите, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Боровско, с. Босилица, с. Водач, с. Войново, с. Габрово, с. Даскалово, с. Дядовско, с. Женда, с. Йончово, с. Каняк, с. Комунига, с. Куцово, с. Мурга, с. Небеска, с. Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Русалина, с. Соколите, с. Средска, с. Черна нива, с. Яворово
4. Област: Пловдив, Община: Асеновград    5. Област: Пловдив, Община: Куклен, 
6. Област: Пловдив, Община: Лъки,                                                                         7. Област: Пловдив, Община: Първомай, 
8. Област: Смолян, Община: Баните,                                                                       9. Област: Смолян, Община: Смолян, 
10. Област: Смолян, Община: Чепеларе.


Защитената зона е обявена със
Заповед No.РД-351 от 31.03.2021 г., обнародвана в бр. 59/2021 на Държавен вестник 


Целите на обявяване са следните:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответните биогеографски региони;
2. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания *важни местообитания на орхидеи в двата биогеографски региона и на природно местообитание в частта от защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;
3. Подобряване на местообитанията на вида Обикновена блатна костенурка в двата биогеографски региона;
4. Подобряване на местообитанията на видовете Средиземноморски подковонос , Подковонос на Мехели и Калописиева дактилориза в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския биогеографски регион;
5. Подобряване на местообитанията на видовете Дългоух нощник , Леопардов смок и Шипобедрена костенурка в частта от защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;
6. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания и техни популации;
7. Поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване видове *Кафява мечка и *Европейски вълк .

Предмет на опазване :
Естествени еутрофни езера с растителност, Равнинни или планински реки с растителност, Алпийски съобщества; *важни местообитания на орхидеи, Низинни сенокосни ливади; Планински сенокосни ливади; Преходни блата и плаващи подвижни торфища; Извори с твърда вода с туфести формации ; растителност по варовикови скални склонове; Неблагоустроени пещери; Букови гори , Дъбово-габърови гори, Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор; Източни гори от космат дъб; Мизийски гори от обикновена ела; Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори; Балкано-панонски церово-горунови гори; Мизийски букови гори; Мизийски гори от сребролистна липа и др. ;
бозайници - *Кафява мечка, *Европейски вълк, Дива коза, Лалугер, Пъстър пор, Видра, Голям нощник, Дългоух нощник, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Трицветен нощник, Голям подковонос,  Maлък подковонос, Южен подковонос , Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Дългокрил прилеп, Широкоух прилеп; земноводни и влечуги - Жълтокоремна бумка, Голям гребенест тритон, Пъстър смок, Леопардов смок, Обикновена блатна костенурка, Шипоопашата костенурка , Шипобедрена костенурка; риби - Обикновен щипок, Европейска горчивка, Балкански щипок , Маришка мряна; безгръбначни - *Ручеен рак, Обикновен сечко, Буков сечко, Бръмбар рогач ,*Алпийска розалия, Обикновен паракалоптенус , *Четириточкова меча пеперуда, Торбогнездница, Бисерна мида; растения - Калописиева дактилориза, Венерино пантофче  и др.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;
2. Забранява се движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;
3. Забранява се промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
4. Забранява се разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на реализиране на допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;
5. Забранява се премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;
6. Забранява се употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
7. Забранява се употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;
8. Забранява се използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
9. Забранява се използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
10. Забранява се палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
11. Забранява се палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване;
12. Забранява се провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите - от 1 март до 30 юни;
13. Забранява се паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;
14. Забранява се добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;
15. Забранява се изграждане на нови пътища от втори и по-висок клас без обезпечаване изграждането на съответна зелена инфраструктура за преминаване на мечки и други животни.

 снимка: интернет