Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

135 проверки са извършили експертите от екоинспекцията през август

Дата на публикуване: 18.09.2023
Последна актуализация: 18.09.2023

135 проверки са извършили експертите от екоинспекцията през август

През август експертите от РИОСВ – Хасково са извършили 135 проверки на 128 обекта, от които 81 планови и 54 извънредни. В резултат на контрола са издадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Акценти от извършената контролна дейност на инспекцията са проверки на лица, образуващи от дейността си производствени и опасни отпадъци; проверки във връзка с използваното от операторите оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества; проверки за установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии; предприети действия по сигнали за бедстващи индивиди от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие.

При извършени общо 38 проверки, свързани с  управлението на отпадъците, са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и за изпълнение на екологичното законодателство. По постъпили сигнали за замърсени с отпадъци терени са извършени своевременни проверки, в резултат на което са почистени участъци в Кърджали, Симеоновград, селата Малево, Широко поле, Злато поле и Глухар. За периода са проверени и лица, пускащи на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци. Дадени са 7 предписания, които са изпълнени.

И през август контролът върху опазване но биологичното разнообразие е засилен. Извършени са общо 58 проверки, от които 26 извънредни. По-голямата част от извършените планови проверки са за установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии. Извънредните проверки са за изпълнението на предписания за поставяне на информационни табели и маркиране границите на защитени територии. В резултат на извънредни проверки са спасени бедстващи индивиди от защитени видове – 6 щъркела, 1 мишелов, 1 пчелояд, 3 сови, 1 ветрушка, които са изратени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

В края на месеца бе извършена проверка на ТЕЦ „Марица“ – Димитровград след регистрирани наднормени стойности на серен диоксид от Автоматична измервателна станция  „Раковски“ на 27.08.2023 г. По време на проверката горивната инсталация не е била в експлоатация.

През август от наказателни постановления, наложени от експертите на РИОСВ – Хасково през предходните месеци, е събрана сумата от 11 580 лв.

Снимка:В.Трифонов