Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Продължават действията за установяване на причинителя на замърсяването на р. Банска

Дата на публикуване: 27.03.2024
Последна актуализация: 27.03.2024

Продължават действията за установяване на причинителя на замърсяването на р. Банска

 

По сигнал за наблюдавана умряла риба в р. Банска при с. Добрич, общ. Димитровград, е извършена незабавна проверка в петък вечер – 22.03.2024 г. В сигнала се твърди още, че водата в реката е мътна и кафява на цвят. В проверката участие взеха експерти от Регионална инспекция по околната средата и водите – Хасково (РИОСВ), представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и Регионална лаборатория – Хасково (РЛ) при ИАОС – София.

Обходени са няколко участъка от Терс дере, приток на р. Банска, поречието на реката при с. Клокотница и районът на моста при с. Добрич, за където в сигнала е посочено, че са наблюдавани единични екземпляри умряла риба. Извършени са огледи и на няколко животновъдни обекта, разположени по дерето и поречието на реката. При извършените проверки по поречието на р. Банска и Терс дере не са открити обекти – източници на отпадъчни води, които да са причинили измирането на рибата.

При огледа на р. Банска над и под моста при с. Клокотница не е установено наличие на умряла риба. Районът около моста при с. Добрич е огледан в тъмната част на денонощието.

В петък вечер е извършена и проверка на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на пивоварния завод в Хасково с оператор „Хидролия“ АД, гр. София, която изпуска пречистените води от северната индустриална зона на града в Терс дере, което е приток на р. Банска. ПСОВ работи в нормален режим. Изтичащите пречистени води са видимо чисти и бистри. Взета е проба за анализ след пречиствателната станция, като получените резултатите от изпитванията (технологично все още няма резултат само за един от показателите) показват спазване на определените индивидуални емисионни ограничения в комплексното разрешително на обекта.

Установени са отложения от животински произход по протежение на Терс дере по време на обхода му. Посетени са два малки животновъдни обекта, разположени непосредствено до брега на дерето, в които в момента няма животни, но са налице натрупвания от тор в близост до дерето и в него. Районът попада в т. нар. нитратно-уязвима зона и за откритите  животновъдни обекти ще бъде уведомена ОДБХ – Хасково за предприемане на действия по компетентност за спазване на изискванията за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството.

Посетена е и голяма свинеферма, разположена в близост до Терс дере. При проверката на дерето от моста след свинефермата не са установени пресни отложения на тор по дъното или бреговете му. Констатира се още, че торовият отпад от отглеждането на свинете се събира в лагуна, която е в изправност, няма заустваща тръба към дерето. В последните няколко дни лагуната се изчерпва с цистерна и торовата маса се извозва за наторяване на ниви.

В р. Банска постъпват непречистени битови отпадъчни води от населените места покрай реката, възможно е и залпово замърсяване от малки животновъдни ферми, което да е причина за влошаване на екологичното състояние на дерето и реката.

По време на проверката от РЛ – Хасково са взети проби за изпитвания от няколко участъка по поречието на р. Банска и  Терс дере по направена от БД ИБР – Пловдив заявка. Анализът на резултатите от изпитванията на пробите ще даде повече информация и насока за установяване на причината на замърсяването.

 

 

Мариана Вълчева

Директор на Регионална инспекция

по околната среда и водите – Хасково

умряла риба в р.Банска