Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

До 2030 г. ще бъдат закрити всички складове за излезли от употреба препрати за растителна защита на територията на РИОСВ – Хасково

Дата на публикуване: 14.05.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

Най-късно до 2030 г. ще бъдат закрити всички складове за излезли от употреба препрати за растителна защита на територията на РИОСВ – Хасково

Най-късно до 2030 г. предстои да бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита на територията на РИОСВ – Хасково. Това стана ясно на среща, която се проведе днес в регионалната екоинспекция. В нея участие взеха представители на Областния управител на Кърджали и на общините Стамболово, Свиленград, Крумовград, Кърджали, Джебел, Харманли, Кирково и кметство с. Звиница. Онлайн в събитието участва и експерт на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ от Министерството на околната среда и водите.

Обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации извън територията на страната ни в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Основна дейност на програмата е събиране, препакетиране, измерване на складираните количества негодни за употреба продукти за растителна защита по складове и транспортирането им до съоръжения за трайно обезвреждане. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ – Хасково, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собственици на складовете.

Срещата бе открита от г-жа Мариана Вълчева, директор на РИОСВ-Хасково, която въведе аудиторията в проблематиката на обезвреждането на негодните за употреба препарати за растителна защита. Мариана Колева, директор на дирекция „Контролна и превантивна дейност“ в екоинспекцията, изнесе презентация за запознаване на присъстващите с целите на програмата и мерките, които следва да се предприемат след почистване на складовете. След това пред участниците бяха поставени въпроси като: какви са очакванията на всяка заинтересована страна от програмата, какви ангажименти поема всяка една от тях във връзка с изпълнението на програмата по отношение на информираност на населението и предприемане на мерки за последващ контрол.  

Участниците в срещата поставиха множество въпроси пред ръководството на РИОСВ - Хасково и представителя на МОСВ, свързани с приоритезирането на складовете за почистване, конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата и др. Представители на Областна администрация Кърджали и Община Кърджали дадоха своите препоръки относно процедурата за почистване на труднодостъпни райони. Представител на Община Свиленград предложи на по-късен етап да се проведе повторна среща за конкретизиране на графика по почистване на складовете и унищожаване на негодните продукти.