Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Млади природолюбители от СУ „В.Левски“ на посещение в РИОСВ

Дата на публикуване: 09.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Млади природолюбители от СУ „В.Левски“ на посещение в РИОСВ

На гости днес ни бяха умните и любознателни деца от 4 г клас на СУ „Васил Левски“ – гр. Хасково. Малчуганите проявиха интерес към работата на служителите в екоинспекцията и за първи път разбраха за съществуването на европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

„НАТУРА 2000“ е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа.

Учениците се запознаха  със статута на защитена зона „Родопи Средни“, част от която е познатия на всички хасковци  парк Кенана. Целта на обявяване на защитената зона е опазване и поддържане на типовете природни местообитания, техните популации в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние. В защитената зона се опазват важни местообитания на орхидеи, като венерино пантофче и още дъбови гори, букови гори, кафява мечка, европейски вълк, дива коза, лалугер, пъстър пор, видра и много видове прилепи; голям гребенест тритон, пъстър смок, леопардов смок, шипоопашата костенурка , шипобедрена костенурка и др.

При много голям интерес и активност учениците взеха участие в дискусия, посветена на защитените видове в региона, след което изгледаха образователно филмче за изчезващите животни в България. Началникът на отдел ПДБРЗТЗ - Диана Петрова представи пред децата Червената книга на България и разказа интересни факти за животните. Разделихме се като приятели и съмишленици в изключително важната мисия - да пазим природата.