Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Процедура за обявяване на Природна забележителност „Водопад на сътворението“ в земл. на с. Долна кула, общ. Крумовград

Дата на публикуване: 12.03.2024
Последна актуализация: 12.03.2024

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад на сътворението“ в земл. на с. Долна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад на сътворението“ в земл. на с. Долна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements, раздел „Съобщения“ и са на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

Приложения: Предложение за обявяване на нова природна забележителност съвместно с проект на заповед за обявяване и картен материал.

ПЗ Водопад на сътворението Долна кула
Дата на публикуване: 12.03.2024