Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Процедура за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“

Дата на публикуване: 09.05.2024
Последна актуализация: 09.05.2024

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик, гр. Пазарджик, с. Величково, с. Говедаре, с. Звъничево, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, гр. Ветрен, гр. Септември, с. Бошуля, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик, с. Костиево, с. Маноле, с. Рогош, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, гр. Първомай, с. Виница, с. Добри дол, с. Крушево, с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, с. Белозем, с. Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, с. Оризари, с. Цалапица, с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, с. Катуница, с. Милево, с. Поповица, с. Селци, с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, гр. Стамболийски, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с. Зетьово, с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора, гр. Димитровград, с. Брод, с. Великан, с. Златополе, с. Крум, с. Радиево, с. Райново, с. Скобелево, с. Сталево, с. Черногорово, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, гр. Любимец, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, гр. Свиленград, с. Генералово, с. Капитан Андреево, с. Момково, община Свиленград, област Хасково, гр. Симеоновград, с. Константиново, с. Свирково, община Симеоновград, област Хасково, гр. Харманли, с. Бисер, с. Българин, с. Доситеево, с. Преславец, с. Рогозиново, с. Шишманово, община Харманли, област Хасково, с. Нова Надежда, община Хасково, област Хасково.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите - Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет.4, п.к. 220), Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122), Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

 

 

Връзка за изтегляне