Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите”, в земл. на с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково

Дата на публикуване: 29.08.2023
Последна актуализация: 29.08.2023

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите”, в земл. на с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково

  

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ-Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - заповед за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите”, в земл. на с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за увеличаван на площта на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Хасково на адрес: ул. „Добруджа“ №14 в срок от един месец, считано от датата на съобщението, където е налична цялата документация по предложението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проектът на заповед за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите”, в земл. на с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

Приложение: Проект на заповед за увеличаване на площта на ЗМ

 

Публикувано на 30.08.2023 г.

 

ЗАПОВЕД
Дата на публикуване: 29.08.2023