Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Становище на РИОСВ – Хасково относно инвестиционно предложение „Добив и преработка на полиметални (златно-сребърни) руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“, с местоположение землище на с. Розино и с. Гугутка, община Ивайловград с възложител „Тинтява Експлорейшън“ АД

Дата на публикуване: 15.06.2023
Последна актуализация: 25.08.2023

 

 

Становище на РИОСВ – Хасково относно инвестиционно предложение „Добив и преработка на полиметални (златно-сребърни) руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“, с местоположение землище на с. Розино и с. Гугутка, община Ивайловград с възложител „Тинтява Експлорейшън“ АД

 

 

 

На 17.11.2021 г. в РИОСВ – Хасково постъпва уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Добив и преработка на полиметални (златно-сребърни) руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“ с местоположение землище на с. Розино и с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково с възложител „Тинтява Експлорейшън“ АД, което е заведено с вх. № ПД-1288/17.11.2021 г. на РИОСВ – Хасково за съгласуване на цитираното ИП от компетентния орган по околна среда.

            Към онзи момент, в края на 2021 г., ИП е със заявена концесионна площ от 621,83 хектара и включва следните дейности:

  • добив на полиметални руди по открит способ с използване на взривно-пробивни дейности с очакван експлоатационен период от около 9 години;
  • преработка на рудата чрез трошене, смилане и флотация до получаване на златно-сребърен концентрат, което ще представлява крайния продукт за дружеството;
  • изграждане и експлоатация на необходима съпътстваща инфраструктура – пътища, водоснабдяване, електроснабдяване, складове за материали, съоръжение за минни отпадъци и хвостохранилище.

Общата предвидена концесионна площ ще възлиза на 6281,3 дка, от която 1294,0 дка ще бъде заета от следните инфраструктурни обекти:

- открит рудник, обогатителна (флотационна) фабрика, насипище за стерилна скална маса, почвени депа, хвостохранилище, резервоар за контактни води, резервоар за дренажни и дъждовни води, руднични пътища, разширяване и реконструкция на съществуващи черни пътища и  изграждане на нови руднични пътища.

 

За подробна информация за инвестиционното предложение, уведомлението за което е публикувано на архивния сайт на РИОСВ – Хасково на 10.12.2021 г. https://haskovo.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=6.

 

Тъй като така заявеното ИП попада в Приложение № 1 на Закона за опазване на околната (ЗООС) и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) са предприети стъпки от РИОСВ – Хасково съгласно процедурата.

 

В хода на провежданата процедура на 11.01.2022 г. в РИОСВ-Хасково е получено искане от „Тинтява Експлорейшън“ АД, че желае да прекрати административното производство по преписка вх. № ПД-1288/17.11.2021 г. за инвестиционно предложение „Добив и преработка на полиметални руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“ поради настъпили промени в ИП.

В тази връзка на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и постъпилото от възложителя искане вх. № ПД-1288(11)/11.01.2022 г. от директора на РИОСВ – Хасково е постановено Решение № ХА-1-П/21.01.2022 г. за прекратяване започналото административно производство по уведомление за ИП за „Добив и преработка на полиметални руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“ с възложител „Тинтява Експлорейшън“ АД.

Изрично подчертаваме, че Решение № ХА-1-П/21.01.2022 г. на директора на РИОСВ – Хасково е постановено по писмена инициатива от страна на възложителя.

Достъпът до целия текст на решението може да бъде намерен на архивния сайт на РИОСВ – Хасково от 21-01-2022 г. https://haskovo.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=26.

Информация за инвестиционното предложение на „Тинтява Експлорейшън“ АД е налична и в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, съгласно чл. 102 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 3, ал. 1-3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) на следния линк https://registers.moew.government.bg/ovos/?lotNumber=%D0%A5%D0%90-%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1-5-2022.

 

Може да бъде достъпно и тук - https://registers.moew.government.bg/ovos/

 

 

На 14.02.2023 г. от „Тинтява Експлорейшън“ АД е представено ново уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-279/14.02.2023 г. на РИОСВ – Хасково за „Добив и преработка на полиметални (златно-сребърни) руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“ с местоположение землище на с. Розино и с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково за съгласуване от компетентния орган по околна среда.

С това ИП се предвижда добив и преработка на полиметални (златно-сребърни) руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“, като бъдещата концесионна площ възлиза на 3044,7 декара, от които нарушената площ ще бъде 1308,5 декара. Новото ИП е с площ почти два пъти по-малка от предвидената в предходното инвестиционно предложение, прекратено по искане на възложителя „Тинтява Експлорейшън“ АД в началото на 2022 г.

Основните дейности, включени в предложението са:

  • добив на полиметални руди по открит способ с използване на взривно-пробивни дейности;
  • преработка на рудата чрез трошене, смилане, флотация до получаване на златно-сребърен концентрат, което ще представлява крайния продукт за дружеството;
  • изграждане и експлоатация на необходима съпътстваща инфраструктура - пътища, водоснабдяване, електроснабдяване, складове за материали, съоръжение за минни отпадъци и хвостохранилище;
  • поетапна рекултивация на засегнатите терени.

Общата предвидена концесионна площ ще възлиза на 3044,7 дка, като разпределението за всеки един от инфраструктурните обекти е както следва:

  • Площ на буферната зона - 1736,2 дка;
  • Обща площ на нарушени терени за изграждане на инфраструктурните обекти - 1308,5 дка, включваща: открит рудник, обогатителна (флотационна) фабрика, насипище за стерилна скална маса, почвени депа, хвостохранилище, резервоар за контактни води, резервоар за неконтактни води, руднични пътища, разширяване и реконструкция на съществуващи черни пътища и изграждане на нови руднични пътища.

За подробна информация за инвестиционното предложение уведомлението за ИП е публикувано на официалния сайт на РИОСВ – Хасково на 21.02.2023 г.

https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/preventive-activity/ovos/investment-proposals/riew-hkv-QFK9I8Ri3mvCr0KWA

Тъй като, така заявеното ИП попада в Приложение № 1 на Закона за опазване на околната (ЗООС) и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) са предприети стъпки от РИОСВ – Хасково по процедурата, като към настоящия момент предстои да бъде изготвено писмо до възложителя, с което да бъде информиран за приложимата процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС, в т. ч. процедурата по оценката за съвместимост.