Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19R4
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1973

Проект на заповед за обявяване на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000425 „Река Съзлийка“.

Дата на публикуване: 27.11.2023
Последна актуализация: 27.11.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000425 „Река Съзлийка“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, гр. Раднево, с. Бели бряг, с. Боздуганово, с. Българене, с. Диня, с. Знаменосец, с. Коларово, с. Любеново, с. Рисиманово, с. Сърнево, с. Тополяне, община Раднево, област Стара Загора, с. Арнаутито, с. Бъдеще, с. Загоре, с. Калояновец, с. Памукчии, с. Петрово, с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, гр. Симеоновград, с. Калугерово, с. Навъсен, с. Пясъчево, с. Троян, община Симеоновград, област Хасково.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2) и Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

BG0000425 „Река Съзлийка“
Дата на публикуване: 27.11.2023