Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

В случай на предоставяне на документи, съдържащи лични данни на лица различни от Вас, които не са необходими на инспекцията за осъществяване на конкретното законово правомощие, Вие следва да предприемете действия по заличаването им преди предаване на документите на служителя на РИОСВ – Хасково за регистрация. При съмнения или колебания относно необходимостта от тях, може да се обърнете за съдействие от страна на длъжностното лице за защита на личните данни на РИОСВ – Хасково.

Длъжностно лице по защита на личните данни- 038/60-16-13, dpo@riosv-hs.org

 

Условия за обработване на личните данни на потребители на административна услуги на РИОСВ-Хасково
1. Администраторът обработва следните лични данни на всички граждани, заявители за извършване на административна услуга от РИОСВ-Хасково, наричани „потребители на административна услуга“: име, презиме, фамилия, идентификационен номер (ЕГН), адрес, електронна поща, факс, телефон за контакт, дата и подпис въз основа на законово основание или дадено доброволно съгласие на участника лично или разрешено от неговия законен представител (родител/попечител/настойник).
2. Обработването на личните данни на потребителите се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
3. Целта на обработването на личните данни на потребителите е процедиране и приключване на заявената административна услуга в съответствие с действащото законодателство.
4. С подаването за заявление за извършване на определена административна услуга, се приема, че потребителите доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на Администратора свои лични данни за нуждите на тези услуги, съгласно чл. 6, т. 1а от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Когато няма законово основание за обработването на лични данни, потребителите дават изричното си съгласие чрез попълване на декларация по образец на гише „Фронт-Офис“ в сградата на РИОСВ-Хасково. 
Административните услуги, за които е необходимо попълване на декларация по образец са обявени на гишето.
5. При внасяне на искане за извършване на административна услуга в т.ч. уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми, проект, в съпътстващите ги задължителни документи като документи за собственост, скици на имотите и др., заявителят следва да е заличил предварително личните данни на трети физически лица, нямащи отношение към внесеното уведомление или към заявената административна услуга.
6. Всеки гражданин или организация може да подава предложения и сигнали до административния орган по компетентност. Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща. 
Подадените по изброения ред предложения и сигнали се регистрират. Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения относно защитата на лични данни на физическите лица. При подаване на сигнали за екологични нарушения, данните за сигналоподавателите и за трети физически лица се обработват от администратора при спазване на законовите разпоредби и вътрешния ред в инспекцията. Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
7. Всеки потребител може да оттегли даденото си съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като оттеглянето важи занапред и не може да има обратно действие.
8. Администраторът гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. 
9. Администраторът поема задължението личните данни на потребителите да не бъдат предоставяни на трети лица.
10. Администраторът поема задължението личните данни на потребителите да се обработват за период не по-дълъг от необходимия, определен във Вътрешните правила за обработване на лични данни на администратора.
11. Администраторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на потребителите.
12. Юридическите лица не са от категорията субекти, чиито данни се защитават от Регламента и ЗЗЛД. Всеки потребител на административна услуга на РИОСВ-Хасково, съгласно от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.


Oтносно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД може да поиска:
1. Да получи информация от Администратора относно обработването на неговите лични данни;
2. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни;
3. По всяко време да поиска от Администратора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Администратора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на потребителя, продължаване на административната услуга няма да бъде възможно;
4. Да възрази пред Администратора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на потребителя се заличават;
5. Да упражни и други негови права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД.
За да упражни правата си по т. 1 – т. 5, потребителят трябва да изпрати на адреса на РИОСВ-Хасково: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ No 14, писмено заявление до администраторът, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния потребител, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/ неговия законен представител (родител/попечител/настойник) или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Администраторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване