Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ - Хасково